Zápis do mateřské školy 2021

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

Důležité upozornění pro zájemce – vzdělávání dětí bude vzhledem k rekonstrukci budovy mateřské školy Dělnická probíhat v náhradních prostorech ZŠ Přichystalova Olomouc, a to předběžně do 2/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole (vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s COVID-19) v termínu: 3. 5. – 4. 5. 2021

V Dokumentech naleznete tiskopisy ke stáhnutí (Žádost a Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování)

Vyplněné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy – uf3knbj
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) – msdelnicka@seznam.cz
  • poštou na adresu: MŠ Barevný svět, Dělnická 17 B, 77900 Olomouc (k rukám ředitelky Řeháčkové Jindřišky) s datem odeslání 3. 5. nebo 4. 5. 2021
  • do poštovní schránky mateřské školy v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS vložené dne 3. 5. a 4. 5. 2020 do 12:00

Všechny doložené dokumenty musí být originály, nikoliv scany/kopie.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy dítěte, které dosáhne k 31. 8. 2021 věku 5 let.

Ředitelka po obdržení Žádosti a Lékařského potvrzení o řádném očkování přidělí REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které vám zašle na e-mail uvedený v žádosti (prosím uvádějte čitelně!).

Nejpozději do 30 dnů od termínu zápisu bude vyvěšen seznam přijatých dětí dle registračních čísel na veřejně přístupném místě školy a na těchto webových stránkách mateřské školy v Aktualitách. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte písemně – doporučeně poštou.

Formální informace pro rodiče:

Kritéria přijetí:

  • spádovost – trvalé či přechodné bydliště Olomouc (viz příloha v Dokumentech)
  • věk dítěte – od nejstaršího – 5letí, 4letí, 3letí
  • sourozenci dětí již docházejících do MŠ                    
  • nejvyšší povolený počet dětí ve třídě.

Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí.

Na školní rok 2021/2022, vzhledem ke snížení kapacit tříd KHS a vzhledem k velkému počtu žádostí o odklad školní docházky o jeden rok, přijímáme pouze 20 dětí (stávajícím počtem dětí 5letých k 31. 8. 2021 se naplní obě předškolní třídy, v případě přijetí dítěte 5letého bude toto umístěno do třídy s 3–5letými dětmi).

Žádáme rodiče, aby v případě přijetí do více mateřských škol a rozhodnutí, že nenastoupí do naší mateřské školy, tuto skutečnost neprodleně sdělili vedení školy a zbytečně neblokovali místo dalším uchazečům.

Pro nově přijaté bude svolána informační schůzka s dalšími podrobnostmi.

Děkujeme za spolupráci

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *